FotoSoutěž 17.9. do 14.10.2018

 

A JE TO TADY - soutěž je u konce a už víme výherce!!!

FotoSoutěž „MÁME RÁDI HÖVELER“ vyhrály tyto tři fotky.

Výherce této soutěže vybrala paní Julia-Maria Medro z centrály Höveleru v Dormagenu, protože náš český tým byl trochu nerozhodný.

 

1.místo - fotka kde můžete vidět celou řadu produktů pro chov

 • výherce získává: bílou podsedlovku Höveler + EF Pferde müsli + odměrku Höveler

 

2.místo - podzimně laděná fotografie

 • výherce získává: EF Pferde müsli + Jednorožčí pamlsky + odměrka Höveler

 

3.místo - senior fotka

 • výherce získává: EF Pferde müsli + odměrka Höveler

 

Gratulujeme a ostatním velmi děkujeme za účast. Pokud Jste nebyli vybráni právě Vy, nebuďte zklamaní, protože za malou chvílí odstartujeme podzimní FotoSoutěž a třeba budete mít štěstí.


Ostatním ještě jednou děkujeme za účast a zde jsou jejich fotografie:

 


Zapojte se do soutěže: 

„MÁME RÁDI HÖVELER“

aneb ... "Ukažte nám co dáváte svým koním od Höveleru a získejte možnost vyhrát jednu z cen" ... („dále jen soutěž“)

 

1. CO JE MÝM ÚKOLEM ?

Vaším úkolem bude pořídit  maximálně 2 fotografie vašeho koně s některým výrobkem od firmy Höveler. Fantazii se meze nekladou, jen musí být viditelné, že se jedná o koně a značku Höveler :) .

 

2. KAM MÁM ZASLAT FOTOGRAFII ?

Fotografie můžete zaslat na e-mail: soutez@hoeveler-czech.cz

Vaši fotografii otagujeme #mameradihoveler a přidáme na náš instagramový nebo facebookový profil do alba soutěže. Ujistěte se také, že již sledujete @HoevelerCzech na instagramu nebo jste fanouškem Höveler Czech na facebooku. 

 

3. JAK DLOUHO SOUTĚŽ TRVÁ ? 

Soutěž trvá od 17.9.2018 do 14.10.2018 a probíhá na území České a Slovenské republiky.

 

4. CO MŮŽU VYHRÁT?

V soutěži je možné získat tyto výhry:

1. místo - Bílá podsedlovka Höveler + EF Pferde müsli + odměrka Höveler

2. místo - EF Pferde müsli + Jednorožčí pamlsky + odměrka Höveler

3. místo - EF Pferde müsli + odměrka Höveler

 

5. KDO NEBO CO ROZHODNE O VÝHERCI a KDY?

O výherci rozhodne tým Höveler 15.10.2018, ale budeme samozřejmě rádi když nám s výběrem pomohou fanoušky prostřednictvím lajků nebo komentářů.

mameradihoveler_banner_004


Pozorně čtěte VŠECHNY podmínky soutěže

OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PLATNÁ OD 1.9.2018

 • Organizátorem soutěže je společnost EquiDressage CZ, s.r.o. sídlem: Ke kladivům 970   16500 Praha 6, ČR, IČ: 03735664, zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu Praha 2 , oddíl C, vložka 236909 (dále jen „organizátor“).
 • Soutěžícím se může stát osoba starší 15 ti let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, kdo zašle fotografii na e-mail: soutez@hoeveler-czech.cz. Okamžikem zaslání fotografie se účastník přihlašuje do soutěže. Předmětem fotografie má být zobrazení koně s produktem od firmy Höveler. Fotografie odpovídající tématu bude schválena a vložena na instagramový profil HevelerCzech nebo Facebookový profil Höveler Czech.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Na této soutěži se žádným způsobem nepodílí provozovatel sociální sítě, který v žádném případě nenese odpovědnost za soulad těchto pravidel a průběhu soutěže s právními předpisy.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

 • Soutěž probíhá v termínu od 17. 9. 2018 do 14. 10. 2018.
 • Principem soutěže je pořídit maximálně 2 nejhezčí fotografii, zaslat nám ji na e-mail: soutez@hoeveler-czech.cz.  
 • Na fotografii  by měl být kůň zdravého vzhledu a také mějte na paměti zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • „Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.“
 • Hlavní cenu získá ten účastník, kterého vybere tým Höveler s přihlédnutím na oblíbenost fotografie - tzn. nejvyšší počet lajků.
 • Posílat fotografie je možné pouze v průběhu konání soutěže, a to od 17. 9. 2018 do 14. 10. 2018.
 • Na udělené lajky nebo komentáře u soutěžních fotografií bude brán zřetel pouze v období od 17. 9. 2018 do 14. 10. 2018 do 24:00 hodin. Lajky a komentáře po skončení soutěže již nebudou započítány do výsledků soutěže.
 • Vyhodnocení soutěže a vyhlášení jejích výsledků proběhne na našem instagramovém a facebookovém profilu a na této stránce 15.10.2018

ÚČAST V SOUTĚŽI

 • Účastníkem soutěže se stává každý uživatel, který pořídí fotografii dle výše uvedených podmínek a  zašle na e-mail: soutez@hoeveler-czech.cz.
 • Svou účastí v soutěži, tj. okamžikem umístění (zaslání) fotografie dává účastník souhlas s těmito pravidly soutěže.
 • Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby nad 15 let věku.
 • Účastník soutěže je oprávněn zúčastnit se soutěže maximálně 2 fotografiemi.
 • Není dovoleno vkládat na naše profily (sociální sítě: instagram, facebook, aj.) fotografie nebo videa nedovoleného nebo nemravného obsahu, zejména není přípustný obsah pornografický, porušující práva duševního vlastnictví třetích osob či osobnostní práva vyobrazených lidí nebo propagující zločinecké, rasově či nábožensky nesnášenlivé či jinak nezákonné ideologie.
 • Účastník soutěže je plně odpovědný za soulad obsahu jeho fotografie nebo videa s platnými právními předpisy a těmito pravidly. Za obsah fotografií a videí nenese v žádném případě odpovědnost organizátor.
 • Účastník soutěže je povinen jednat v souladu s těmito pravidly a podle pokynů organizátora. V opačném případě je organizátor oprávněn tohoto účastníka ze soutěže vyloučit a jeho fotografii z instagramového nebo facebookového profilu organizátora odstranit. Posouzení, zda účastník porušil tato pravidla, je plně v kompetenci organizátora a je nepřezkoumatelné.
 • Vyloučením ze soutěže ztrácí účastník práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru. V takovém případě není organizátor povinen soutěž opakovat.
 • Účastník se zavazuje sdělit organizátorovi na základě výzvy údaje nezbytné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail adresu a věk) a v případě jejich změny bezodkladně sdělit takovou informaci organizátorovi. Pokud účastník soutěže takové údaje organizátorovi nesdělí, uvede-li údaje nepravdivé, není-li možné na základě sdělených údajů účastníka kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí výhry.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účastí v soutěži dává účastník organizátorovi souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů v rozsahu podobizna, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail adresa a doručovací adresa účastníka po celou dobu soutěže a dobu dvou let po ukončení soutěže pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytne mu organizátor tuto informaci bez zbytečného odkladu. Domnívá-li se účastník soutěže, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav nebo má právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci.

VÝHRA SOUTĚŽE

Výhercem se stávají celkem 3 účastníci, jeden obsadí první, druhé a třetí místo, dle výběru týmu Höveler s přihlédnutím na nejvyšší počet lajků a komentářů u fotografie. Výherce bude oceněn dle výše zmíněného seznamu.

Výherce bude 15.10.2018 organizátorem vyrozuměn prostřednictvím zprávy na instagramovém případně facebookovém profilu nebo e-mailem a bude s ním dohodnut způsob převzetí výhry. Pokud po trojím vyrozumění v přiměřené lhůtě nebude reagovat, může organizátor rozhodnout, že příslušná výhra propadá. O tom již není povinen účastníka vyrozumět.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výhru poskytuje organizátor soutěže.

Výherci nejsou povinni výhru přijmout. V takovém případě však nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. V takovém případě nemá účastník nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Instagramovém nebo facebokovém profilu. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání organizátora. Originál těchto pravidel je uložen v provozovně organizátora a jsou rovněž zveřejněna Instagramovém nebo facebokovém profilu.