Soutěž o Nejlepší účes koně

Do soutěže jste nám zaslali nádherné účesy a opravdu nebylo snadné rozhodnout o výherci  . Víme, že jste se všichni velmi snažili a za to Vám všem opravdu děkujeme, ale výhercem se nemohou stát všichni. Na obrázku jsou výherci, kteří dostali nejvíce hlasů a také výherci, které po dlouhé diskuzi vybral tým Höveler. Všem ještě jednou děkujeme za účast !!!

vyherci_uces2018_web


Vyhlašujeme soutěž na téma:

„NEJLEPŠÍ ÚČES“

aneb ... Ukažte jak to Vašemu miláčkovi sluší ...  („dále jen soutěž“)

Nejlepsi_uces_carousel_002

ÚKOLEM SOUTĚŽE:

1. učesat a upravit Vašeho koně tak, aby se Vám co nejvíce líbil  

2. vyfotit jak mu to sluší - na fotografii může být vidět celý koník nebo část, ale hlavním bodem by měl být účes :) 

3. zaslat nám 1 fotografii na e-mail: soutez@hoeveler-czech.cz

Pamatujte, že vyčištěná, lesklá srst, upravená hříva a ocas, případně namazaná kopyta a také originalita mohou kladně ovlivnit hlasování jak fanoušků, tak poroty Höveler, která bude vybírat vítěze pro druhou kategorii.

Fotografie budou přidány do alba na našem Facebooku Hoeveler.cz, kde můžete také hlasovat. 

 

Podívejte se na fotografie, které již soutěží: ALBUM FOTOGRAFIÍ

 

Soutěžící by mohl být také naším fanouškem na facebooku, ale nikoho nenutíme, aby soutěž nebo nás sledoval a sdílel, ale určitě nám to udělá velkou radost :) Děkujeme 

TRVÁNÍ A MÍSTO SOUTĚŽE: Soutěž trvá od 13.5.2018 do 13.6.2018 a probíhá na území České a Slovenské republiky.

Pozorně čtěte VŠECHNY podmínky soutěže.


VÝHRY: 

V soutěži je možné získat výhry, které jsou rozděleny do dvou kategorií.  

 • První kategorie -  tři nejlepší fotografie, které si vyberou naši fanoušci na Facebooku
 • Druhá kategorie - tři nejlepší fotografie, které ohodnotí a vybere naše porota

 

VÝHRA PRO 1. KATEGORII - HLASUJÍ FANOUŠCI:

1. místo -  Čistící taška v hodnotě 940,- Kč + poukaz od Höveler na nákup hodnotě 1.000,- Kč

2. místo -  Bylinky Derma Fit 0,8 kg + Reformin Stixx  2,5 kg

3. místo -  Biotin Plus 1 kg + Einhorn Stixx 0,75 kg

 

VÝHRA PRO 2. KATEGORII - VYBÍRÁ HÖVELER POROTA:

1. místo - Podsedlovka v hodnotě 1.000,- Kč + poukaz od Höveler na nákup v hodnotě 1.000,- Kč

2. místo - Equinova Keranelle tekutý (balení: 1 litr) + Reformin Stixx  2,5 kg

3. místo - Pro Balance 20 kg + PUR Stixx  1 kg

Nejlepsi_uces_banner_003


OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PLATNÁ OD 13.5.2018

 • Organizátorem soutěže je společnost EquiDressage CZ, s.r.o. sídlem: Ke kladivům 970   16500 Praha 6, ČR, IČ: 03735664, zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu Praha 2 , oddíl C, vložka 236909 (dále jen „organizátor“).
 • Soutěžícím se může stát osoba starší 15 ti let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, kdo zašle na výše uvedený e-mail svou vlastní fotografii svého koně. Okamžikem kdy je zaslána fotografie na e-mail:soutez@hoeveler-czech.cz se účastník přihlašuje do soutěže. Předmětem fotografie musí být zobrazení koně jak je upraven, učesán. Fotografie bude schválena a vložena do Alba: ALBUM FOTOGRAFIÍ NA FACEBOOKU
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Na této soutěži se žádným způsobem nepodílí provozovatel sociální sítě Facebook, který v žádném případě nenese odpovědnost za soulad těchto pravidel a průběhu soutěže s právními předpisy.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

 • Soutěž probíhá v termínu od 13.5.2018 do 13.6.2018
 • Principem soutěže je pořídit JEDNU nejhezčí fotografii a zaslat ji na e-mail: soutez@hoeveler-czech.cz. Po následném odsouhlasení a vložení do alba, které bude vytvořeno na našem facebooku budou hlasovat fanoušci Hoveler a pro druhou kategorii bude vybírat porota Höveler.  Odkazy na album fotek pro hlasování naleznete výše.
 • Na fotografii by měl být kůň zdravého vzhledu a také mějte na paměti zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • „Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.“
 • Hlavní cenu získá ten účastník, kteří obdrží nejvyšší počet lajků u své fotografie či videa nebo kterého vybere v druhé kategorii porota.
 • Posílat fotografie je možné pouze v průběhu konání soutěže, a to od 13.5.2018 do 13.6.2018
 • Udílet lajky je možné v období od 13.5.2018 do 13.6.2018 do 24:00 h. Lajky udělené poté již nebudou započítány do výsledků soutěže.
 • Vyhodnocení soutěže a vyhlášení jejích výsledků proběhne na FB profilu a zde bezprostředně po ukončení soutěže nejpozději však do 2 pracovních dnů.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 • Účastníkem soutěže se stává každý uživatel, který pořídí fotografii či video dle výše uvedených podmínek a umístí nebo zašle na FB Höveler Czech, .
 • Svou účastí v soutěži, tj. okamžikem zaslání fotografie na e-mail soutez@hoevele-czech.cz, dává účastník souhlas s těmito pravidly soutěže.
 • Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby nad 15 let věku.
 • Účastník soutěže je oprávněn zúčastnit se soutěže pouze jedinou fotografií.
 • Není dovoleno zasílat na e-mail nebo vkládat na náš FB profil fotografie nebo videa nedovoleného nebo nemravného obsahu, zejména není přípustný obsah pornografický, porušující práva duševního vlastnictví třetích osob či osobnostní práva vyobrazených lidí nebo propagující zločinecké, rasově či nábožensky nesnášenlivé či jinak nezákonné ideologie.
 • Účastník soutěže je plně odpovědný za soulad obsahu jeho fotografie nebo videa s platnými právními předpisy a těmito pravidly. Za obsah fotografií a videí nenese v žádném případě odpovědnost organizátor.
 • Účastník soutěže je povinen jednat v souladu s těmito pravidly a podle pokynů organizátora. V opačném případě je organizátor oprávněn tohoto účastníka ze soutěže vyloučit a jeho fotografii z FB profilu organizátora odstranit. Posouzení, zda účastník porušil tato pravidla, je plně v kompetenci organizátora a je nepřezkoumatelné.
 • Vyloučením ze soutěže ztrácí účastník práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru. V takovém případě není organizátor povinen soutěž opakovat.
 • Účastník se zavazuje sdělit organizátorovi na základě výzvy údaje nezbytné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail adresu a věk) a v případě jejich změny bezodkladně sdělit takovou informaci organizátorovi. Pokud účastník soutěže takové údaje organizátorovi nesdělí, uvede-li údaje nepravdivé, není-li možné na základě sdělených údajů účastníka kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí výhry.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účastí v soutěži dává účastník organizátorovi souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů v rozsahu podobizna, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail adresa a doručovací adresa účastníka po celou dobu soutěže a dobu dvou let po ukončení soutěže pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytne mu organizátor tuto informaci bez zbytečného odkladu. Domnívá-li se účastník soutěže, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav nebo má právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci.

VÝHRA SOUTĚŽE

Výhercem se stává celkem 6 účastníků rozdělených do dvou kategorií. V každé kategorii vždy jeden obsadí první, druhé a třetí místo, v závislosti na nejvyšším počtu lajků u fotografie. Výherce bude oceněn dle výše zmíněného seznamu. V druhé kategorii vybírají výherce zaměstnanci Höveler Czech - naše odborná porota. Odborná porota bude hodnotit celkový vzhled koně -  vyčištěná, lesklá srst, upravená hříva a ocas, namazaná kopyta a také originalita mohou kladně ovlivnit hlasování. 

V případě rovnosti počtu lajků rozhoduje dřívější datum vložení fotografie nebo videa.

Výherci budou po spočítání hlasů organizátorem vyrozuměni prostřednictvím e-mailu a bude s nimi dohodnut způsob převzetí výhry. Pokud po trojím vyrozumění v přiměřené lhůtě nebude reagovat, může organizátor rozhodnout, že příslušná výhra propadá. O tom již není povinen účastníka vyrozumět.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výhru poskytuje organizátor soutěže.

Výherci nejsou povinni výhru přijmout. V takovém případě však nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. V takovém případě nemá účastník nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na FB profilu. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání organizátora. Originál těchto pravidel je uložen v provozovně organizátora a jsou rovněž zveřejněna FB profilu.