Prázdninová soutěž 2017

Vyhlašujeme soutěž na téma:

„Já tak rád papám“

aneb ... Ukaž jak mu chutná? ... Miluje Vás protože skvěle krmíte? ... 

(„dále jen soutěž“)

Firma Höveler je německým výrobcem krmiva a krmných doplňků pro koně, a proto je prázdninová soutěž tématicky zaměřena především na krmivo.

Rádi bychom kdybyste nám svým příspěvkem ukázali, že vyvážená kvalitní strava a láskyplná péče jdou ruku v ruce se zdravím a krásou.  

soutez_hoeveler_002WEB

CHCI SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

ÚKOLEM SOUTĚŽE:

Vaším úkolem bude pořídit  1 x fotografii nebo vytvořit 1 x video s vaším koněm během krmení, při podávání pamlsku, ukázka jak mu chutná a nebo  v případě, že chcete soutěžit o výhry první kategorie je nutné zakomponovat viditelně krmivo nebo doplněk krmiv od firmy Höveler.

Fantazii se meze nekladou !!!    

FOTOGRAFII nebo VIDEO můžete:

 1.  uveřejnit pod soutěžní příspěvek na FB Höveler Czech, který je připnutý jako první na zdi
 2. zaslat prostřednictvím FB zprávy

 

Odpovídající Fotografie budou přidány do alba, kde můžete hlasovat.  SOUTĚŽNÍ ALBUM PRO FOTOGRAFIE

Odpovídající Videa budou přidány do soutěžního alba, kde můžete hlasovat. SOUTĚŽNÍ ALBU PRO VIDEA

 

Pozorně čtěte VŠECHNY podmínky soutěže.

 

TRVÁNÍ A MÍSTO SOUTĚŽE: 

Soutěž trvá od 1.7.2017 do 31.8.2017 a probíhá na území České a Slovenské republiky.

 

VÝHRA: 

V soutěži je možné získat výhry, které jsou rozděleny do dvou kategorií.  

 • Do první kategorie patří fotografie nebo videa, kde bude viditelný kůň s jakýmkoliv produktem od firmy Höveler.
 • Do druhé kategorie patří fotografie nebo videa, kde bude viditelný kůň na téma KRMIVO.

 

VÝHRA PRO 1. KATEGORII:

1. místo - deka Höveler na odvádění potu pro  koně v hodnotě 1.800 Kč

2. místo -  2x Kräuter müsli 20 kg

3. místo -  Pro Balance 20 kg + Reformin Stixx  2,5 kg

 

VÝHRA PRO 2. KATEGORII:

1. místo - Reformin Plus  25 kg

2. místo -  Kräuter müsli 20 kg

3. místo - Reformin Stixx 2,5 kg


OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PLATNÁ OD 1.7.2017

 • Organizátorem soutěže je společnost EquiDressage CZ, s.r.o. sídlem: Ke kladivům 970   16500 Praha 6, ČR, IČ: 03735664, zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu Praha 2 , oddíl C, vložka 236909 (dále jen „organizátor“).
 • Soutěžícím se může stát osoba starší 15 ti let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, kdo nahraje jím pořízenou fotografii svého koně na FB profil https://www.facebook.com/hoeveler.cz/ . Okamžikem přidání nebo zasláním fotografie nebo videa na FB zeď nebo do zprávy se účastník přihlašuje do soutěže. Předmětem fotografie má být zobrazení koně jak mu chutná nebo s krmivem od firmy Höveler. Fotografie nebo video odpovídající tématu bude schválena a vložena do Alba.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Na této soutěži se žádným způsobem nepodílí provozovatel sociální sítě Facebook, který v žádném případě nenese odpovědnost za soulad těchto pravidel a průběhu soutěže s právními předpisy.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

 • Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017.
 • Principem soutěže je pořídit JEDNU nejhezčí fotografii nebo JEDNO nejhezčí video, uveřejnit ji na FB profilu nebo zaslat do FB zpráv a po následném odsouhlasení a vložení do alba získat co nejvíce lajků.  Odkazy na jednotlivá alba pro hlasování naleznete výše.
 • Pojmem „Já tak rád papám“ abychom chtěli poukázat, že vyvážená kvalitní strava a láskyplná péče jdou ruku v ruce se zdravím a krásou.  
 • Na fotografii či videu by měl být kůň zdravého vzhledu a také mějte na paměti zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • „Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.“
 • Hlavní cenu získá ten účastník, kteří obdrží nejvyšší počet lajků u své fotografie či videa
 • Vkládat nebo posílat fotografie a videa je možné pouze v průběhu konání soutěže, a to od 1.7. 2017 do 31. 8. 2017.
 • Udílet lajky je možné v období od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. do 24:00 h. Lajky udělené poté již nebudou započítány do výsledků soutěže.
 • Vyhodnocení soutěže a vyhlášení jejích výsledků proběhne na FB profilu v průběhu 1. září 2015.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 • Účastníkem soutěže se stává každý uživatel, který pořídí fotografii či video dle výše uvedených podmínek a umístí nebo zašle na FB Höveler Czech, .
 • Svou účastí v soutěži, tj. okamžikem umístění (zaslání) fotografie nebo videa na FB Höveler Czech, dává účastník souhlas s těmito pravidly soutěže.
 • Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby nad 15 let věku.
 • Účastník soutěže je oprávněn zúčastnit se soutěže pouze jedinou fotografií nebo jedním videem.
 • Není dovoleno vkládat na náš FB profil fotografie nebo videa nedovoleného nebo nemravného obsahu, zejména není přípustný obsah pornografický, porušující práva duševního vlastnictví třetích osob či osobnostní práva vyobrazených lidí nebo propagující zločinecké, rasově či nábožensky nesnášenlivé či jinak nezákonné ideologie.
 • Účastník soutěže je plně odpovědný za soulad obsahu jeho fotografie nebo videa s platnými právními předpisy a těmito pravidly. Za obsah fotografií a videí nenese v žádném případě odpovědnost organizátor.
 • Účastník soutěže je povinen jednat v souladu s těmito pravidly a podle pokynů organizátora. V opačném případě je organizátor oprávněn tohoto účastníka ze soutěže vyloučit a jeho fotografii z FB profilu organizátora odstranit. Posouzení, zda účastník porušil tato pravidla, je plně v kompetenci organizátora a je nepřezkoumatelné.
 • Vyloučením ze soutěže ztrácí účastník práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru. V takovém případě není organizátor povinen soutěž opakovat.
 • Účastník se zavazuje sdělit organizátorovi na základě výzvy údaje nezbytné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail adresu a věk) a v případě jejich změny bezodkladně sdělit takovou informaci organizátorovi. Pokud účastník soutěže takové údaje organizátorovi nesdělí, uvede-li údaje nepravdivé, není-li možné na základě sdělených údajů účastníka kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí výhry.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účastí v soutěži dává účastník organizátorovi souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů v rozsahu podobizna, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail adresa a doručovací adresa účastníka po celou dobu soutěže a dobu dvou let po ukončení soutěže pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytne mu organizátor tuto informaci bez zbytečného odkladu. Domnívá-li se účastník soutěže, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav nebo má právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci.

VÝHRA SOUTĚŽE

Výhercem se stává celkem 6 účastníků rozdělených do dvou kategorií. V každé kategorii vždy jeden obsadí první, druhé a třetí místo, v závislosti na nejvyšším počtu lajků u fotografie nebo videa. Výherce bude oceněn dle výše zmíněného seznamu.

V případě rovnosti počtu lajků rozhoduje dřívější datum vložení fotografie nebo videa.

Výherce bude po spočítání hlasů 1.9.2017 organizátorem vyrozuměn prostřednictvím zprávy na FB profilu a bude s nimi dohodnut způsob převzetí výhry. Pokud po trojím vyrozumění v přiměřené lhůtě nebude reagovat, může organizátor rozhodnout, že příslušná výhra propadá. O tom již není povinen účastníka vyrozumět.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výhru poskytuje organizátor soutěže.

Výherci nejsou povinni výhru přijmout. V takovém případě však nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. V takovém případě nemá účastník nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na FB profilu. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání organizátora. Originál těchto pravidel je uložen v provozovně organizátora a jsou rovněž zveřejněna FB profilu.

 

CHCI SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE